11 maj 2015

Skuvllajohtin ja teater hárjehallan


Bures lohkki,

Olles min skuvlla lea johtán ruoktut min boares saddjai. Mii leat leamašan eret baddjel jagi muhto vimmat boahtán deike fas. Lea dego mii leat boahtán ruoktut, mánát illudit deike ollet.
Lea leamašan ollu bargu bordit ja ordnet buot diŋŋgaid, buot girjjiid ja de gávdnát gosa galgá daid biddjat ja čáhkket. Lea oalle baski, váldá ollu áiggi stellet ja boahtit saddjai dáppe skuvllas.(Go lea bordimen lea dehelaš bottuid váldit maid)
Ii lea leamašan beare ollu áigi blogget. Muhto dál bođii miella ja áigi. Goitge skuvllabeaivvit jotket hui jođánit ja oahppit 
barget hui viššlit.

Teater, barguvuohki bargat gielain

Háliiđan muitalit somás barggu maid mii bargat sámigielas ohppiguin, mis lea muhtin diibmu vahkkui sámigielas go mii beassat hárjehallat teaterbihttá.
Oahppit leat hui áŋgirat hárjehallat ja fargga mis lea čájalmas,
mii leat de olles skuvlla bovden boahtit geahččat čájalmasa.

Griji: Máinnasgiisá, Maidnasat, árvalusat ja oaivemozit. Čálli: Anders O. Eira.
Bihttá: Gonagas-nieida ja dat 7 deakkát.

Mus lea jurtta ahte teater ii lea dušše somás bargaovuohki go bargá giellain muhto addá maid mánáide dustilvuođa ja dorvvu.  Erenomážii jus oahppit leat sierra dásiin geilain, jus o.md lea luohkká gos leat vuosttas ja nubbi giellagat ovttas. Go oahppit besset neaktit de sii válde iezá rollá ja dustet ságastit go čuvvot válbas manusteavstta.  Ohppiin gein lea juo giella sii sáhttet jus dustet improviseret dajalagaigun mat leat teavsttas, nu de teaksta šadda govttileabbu. 

Dál mii leat ráhkademen dán čájalmassii, ohppit leat čállime bovdehusaid ja fertejit málet rekvisita. Sii fertejit maid jurttašit go sii hupmet, čuozzot go leat lávtti alde j.n.v nu ahte gehččit gullet ja ipmirdit dan bihttá.

Gulahallat!


Översättning/sammafattning:
Hela vår skola har mitt i terminen gjort en flytt från våra tillfälliga lokaler tillbaka till vår skola.
Det är glädjande för eleverna att var tillbaka på sin skolgård och sin matsal. Det känns som att vi kommit hem. Det har varit mycket arbete med flytten, packa och packa upp och bestämma var saker och ting ska vara. Det har inte funnits mycket tid till att blogga. 

Jag vill berätta om ett roligt arbetssätt. Vi arbetar en viss tid i veckan med teater med en 
grupp elever i samiska. Jag kan varmt rekommendera teater som arbetssätt inte bara för att det är roligt utan för att det passar bra i en grupp där nivån på elevernas förkunskaper är olika. I en klass där man kanske har första och andraspråkstalare är teater ett roligt redskap. Eleverna utvecklar sitt språk, genom rollen kan de bli trygga i texten, de vågar prata. Men även elever som har ett språk på en annan nivå, har de eleverna möjlighet till att utvidga texten genom teč improviserng. Just nu arbetar vi med inbjudningar, skyltar, måla rekvisita och hur vi står/pratar på scen så att publiken hör/förstår handligen.

Vi hörs!

Dearvuođat /Marit

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar